trang cá nhân của Yen Nguyen
  • Mai Mộc Mai Mai Mộc Mai
    Con là nguồn cảm hứng cho ông nội sáng tác biết bao nhiêu bài hát. Từ lúc con biết lật, biết ngồi, biết đi, bi bô,... Giờ thì hai...
    24/04/2017 10:04
    • 1 love
    • 3 bình luận